โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่








 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 28 มีนาคม 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 น.อ.สรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ยังได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะกับคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียน

เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และอาคารเกียรติยศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 18-24 มีนาคม 2562 รด.จิตอาสาสนับสนุนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

วันที่ 18-24 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบหมายให้ "รด.จิตอาสาสนับสนุนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562" โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนให้กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 20 นาย ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้คนในพื้นที่อำเภอแม่ใจไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารประจำจุดตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้งในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้งแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว" ครั้งที่ 5 หัวใจสีแดง

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว" ครั้งที่ 5 หัวใจสีแดง ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง โดยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู และส่งเสริมให้คณะครูได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2. วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2561-2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  3. วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10
  4. วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
198
340
795503
6081
4089
797583

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:07:50

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023