โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่ม ปพ.5 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
 

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ไดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ไดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยในช่วงเช้าเป็นพืธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในช่วงเย็นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถานศึกษาปลอดบุหรีและสุรา ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ในการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถานศึกษาปลอดบุหรีและสุรา ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ในการประกวดคัดเลือกผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี 2562 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"  และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จิตอาสาสหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จิตอาสาสหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ ได้ไปนำเสนอต้นแบบรถรับ - ส่งโรงเรียนและร่วมเสวนา งานสัมนาบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนารถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยภาคเหนือ
  2. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
  3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ให้การต้อนรับคณะจากสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น นำโดยคุณโยชิยุขิ ฮาระดะ ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
  4. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34 ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
198
358
795503
6099
4089
797601

Your IP: 18.212.243.191
Server Time: 2019-06-24 12:10:11

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023