Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม