Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 พิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือและยุวกาชาด ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูผู้กำกับลูกเสือ คณะครูผู้นำยุวกาชาด และกองลูกเสือ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันจัดพิธีอำลาธงประจำกองลูกเสือและยุวกาชาด แด่คุณครูสมชาติ สุโพธิ์ และคุณครูปรีชา ศรีชัยบุญสูง ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม