Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน และปฏิบัติงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำกิจกรรม " โครงการบริษัท​สร้างการดี "

วันที่ 16 กันยายน 2563  นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน และปฏิบัติงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทำกิจกรรม " โครงการบริษัทสร้างการดี " จากโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูชาง จังหวัดพะเยา  และโรงเรียนเจริญใจ อำเภอเเม่ใจ  จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม