Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมโครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร ปี 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมโครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร ปี 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยมี พ.ต.ท.สุทิน คำฟู สวป.สภ แม่ใจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนอีกด้วย