Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกับณะสงฆ์อำเภอแม่ใจ ได้จัดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะสงฆ์อำเภอแม่ใจ ร่วมกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา