Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพะเยา โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานผู้ปกครองเครือข่าย และตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมเสริมพลังรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการรับการประเมินครั้งนี้ด้วย