Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 12-14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 2/2562

วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณะบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 12 - 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต1 ร่วมกับสโมสรลูกเสือภูกามยาว จังหวัดพะเยา