Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27 มิถุนายน2562 เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

วันที่ 27 มิถุนายน2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร์ หงษ์ทอง และนายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ต้อนรับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในหัวข้อเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เครือข่ายรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม