Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักนอนนักเรียนและดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนพักนอน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย  รองผู้อำนวยการกัณชลิฏา  จันทีนอก และคุณครูเสกสรร อ้ายสุรินทร์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับนางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการตรวจสอบพักนอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36  ได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านพักนอนนักเรียนและดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียนพักนอน ของนักเรียนห้องเรียนกีฬาฟุตบอล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา