Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมอาคาร 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม