Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมกันปฏิญาณตนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"  และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม