Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จิตอาสาสหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จิตอาสาสหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา