Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอแม่ใจถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และได้ปฏิญานตนทำดีด้วยหัวใจ จากนั้นร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ หนอง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอแม่ใจถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10 และได้ปฏิญานตนทำดีด้วยหัวใจ จากนั้นร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา