Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย