Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 น.อ.สรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ยังได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะกับคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียน เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียน