Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และอาคารเกียรติยศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม