Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว" ครั้งที่ 5 หัวใจสีแดง

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว" ครั้งที่ 5 หัวใจสีแดง ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง โดยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะครู และส่งเสริมให้คณะครูได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา