Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม