Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เข้าประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2561 นี้ และยังมีการรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและครูอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม