Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

18 ธ.ค. 55 มอบวุฒิบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แก่ Teacher William John Blaney

18 ธ.ค. 55  นายนิทัศน์  มาลัย  รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดี แก่ Teacher William John Blaney ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา ที่ได้ทำการทดสอบและผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2555