โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ลงใน ปพ.5) คลิกที่นี่ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไซต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2564 คลิกที่นี่

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

- ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่
เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคิดออกแบบเพื่อพัฒนากลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน"

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคิดออกแบบเพื่อพัฒนากลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน" ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ กอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคุณครูเพียรกิจ นิมิตรดี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคุณครูประภาภรณ์ วงค์แพทย์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ หัวหน้างานพยาบาลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คุณครูศิรินันท์ นุกาศ คุณครูสุพรรษา ใจมิภักดิ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงพยาบาลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา