โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ลงใน ปพ.5) คลิกที่นี่

- ดาวน์โหลด!!! เล่มบันทึกกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่

- สรุปผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  คลิกที่นี่
 
- ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ในการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียน รร.แม่ใจวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

- ไฟล์สรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อันใหม่)  คลิกที่นี่

- ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21) คลิกที่นี่

- แบบฟอร์มการจองห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะครู คลิกที่นี่

เว็บไซต์เดิม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต "โครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ให้การต้อนรับกิ่งกาชาด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต
"โครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต Plus One Blood Donation,More Blood More Lives" ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 27-28 มกราคม 2565 โครงการแนะแนวสัญจร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 27-28 มกราคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวรลักษณ์ ดอนศิลา และคณะครูกลุ่มงานแนะแนว พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ดำเนินงานโครงการแนะแนวสัญจร นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ในอำเภอแม่ใจ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ เพชรดี ศรี ม.ว. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ เพชรดี ศรี ม.ว. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาคือต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.90 ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนักเรียนจำนวน 9 คนที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จากการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้คุณครูเพ็ญนิภา สดสวย และคุณครูวสันต์ แก้วสา ครูผู้ประสานงานได้นำนักเรียนรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดพะเยา นักเรียนที่ได้รับมี 6 คนคือ นางสาวพรราชภัฎ  ป๊อกบุญเรือง ม.6/1 นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์ ม.6/1 นางสาวพิชญ์สินี วงค์ใจ ม.6/2 นายธนิสร แสงสุวรรณ์ ม.6/2 นายจิรไนย จินาเฟย ม.5/1 และเด็กชายปิติภัทร นารินทร์ ม.2/1 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ จังหวัดพเยา โดย นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการมอบรางวัล และพระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้