วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
หลักสูตร
กิจกรรม
E-Classroom
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความรู้ในเรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ
       1.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
       2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
       3.  จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวต่างชาติ
       4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการถ่ายทอดความคิดและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สังคมโลกอย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์
       1.  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร คือ ฟัง  พูด อ่านและเขียนในระดับดี
       2.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
       3.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์เพื่อสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

FLD Information
สารสนเทศ