วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
บุคลากร
หลักสูตร
กิจกรรม
E-Classroom
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Our stuff

       
นายเจนต์  ปัญจขันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุพิน  ปวงศิืริ
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิไลวรรณ ศิริประยงค์
ครูชำนาญการ
งานวิเทศสัมพันธ์
นางวิภา  วงศ์ศรีดา
ครูชำนาญการ
งานปฏิคมและบริการ
นายสมชาติ  สุโพธิ์
ครูชำนาญการ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
นางนิยดา  กาไชย
ครู
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ
ครู
งานสำนักงาน
นางจุรีภรณ์  อุตะมะ
ครู
งานวิชาการ
นายสมชาย วงศ์สุธางค์รัตน์
ครู
งานวิชาการ
นางสาวรชยา ศิริเทพ
ครูผู้ช่วย
งานวิชาการ
นายชัยพร  เกตุพิชัย
พนักงานราชการ
งานเทคโนโลยีฯ
นางสาวจิราภัค  คำมี
พนักงานราชการ
งานสำนักงานและธุรการ
Ms Carolyn Houghton
         Teacher

Mr.Darius Bazaar
Teacher

FLD Information
สารสนเทศ