การเขียนอักษรหัวตัดด้วยปากกาหัวตัดซึ่งได้พัฒนามาจากการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์   ซึ่งการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์ จะมีความยุ่งยากในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ้าใช้กระดาษเขียนที่ไม่ดีก็จะทำให้น้ำหมึกซึมหรือเลอะกระดาษได้ แต่ในปัจจุบันได้หันมานิยมใช้ปากกาหัวตัดซึ่งจะมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกที่จะใช้ในการเขียน  จะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การเตรียมอุปกรณ์ ก็ง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  ซึ่งวิธีการเขียนตัวอักษรแบบหัวตัดก็ไม่ได้ยุ่งยาก ซ้ำยังมีวิธีการเขียนที่อาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์เลยก็ว่าได้  

           
ก่อนอื่นนักเรียนต้องฝึกเขียนเส้นทั้ง 4 เส้นนี้ให้คล่องก่อนจนเกิดความชำนาญ โดยที่ปลายของทุกเส้นทั้งเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดควรทำมุม 45 องศา และควรยึดหลักการลากเส้นจาก ซ้ายไปขวา หรือ บนมาล่าง  ดังตัวอย่างรูปข้างล่างนี้

            ขั้นตอนต่อไป ควรเริ่มจากตัวที่มีรูปแบบง่าย ๆ ก่อน เช่น  เ   า   ข  หรือ   และหลังจากนั้นเมื่อคล่องแล้วให้เริ่มเขียนตั้งแต่ตัว    เป็นตัวเริ่มต้น  โดยลากปากกาตามหัวลูกศร ดังรูปตัวอย่างข้างล่างนี้

                                                                 บทเรียนออนไลน์...โดย..นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์..    ครู                        3d_basic_go.gif