ครูสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ได้รับรางวัลสื่อดีเยี่ยม ประเภทสื่ออื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ในงานมหกรรมวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

Home