bullet03_redsign.gif  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  bullet03_redsign.gif

             อธิบายแหล่งที่มา ประวัติความเป็นมาของศิลปะและหัตถกรรมในท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่เน้นลักษณะวัสดุ วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อหรือเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบของศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น โดยปราชญ์ท้องถิ่น

                งานศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่ มีความรู้และความสามารถในการทำงานด้านศิลปะ โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้จากบรรพชนในรุ่นก่อน ๆ และบางที่บางแห่งได้จัดทำเป็นอาชีพ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งยังคงสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่น ๆ ในอำเภอแม่ใจของเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา  เช่น การประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านศิลปะและหัตถกรรม เช่น การทำสะล้อ การทำซึง การทำปราสาท ศาลาเกวียนไทย  ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมา จนปัจจุบันได้กลายเป็น  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถจำหน่ายทำให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นด้วย

ารทำสะล้อ  
โดย พ่ออุ้ยตัน ไชยบาล   ตำบลบ้านเหล่า   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

        พ่ออุ้ยตา  พุทธษร   ตำบลศรีถ้อย    อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

ารทำซึง
โดย พ่ออุ้ยมูล  พรมมา  ตำบลป่าแฝก   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

ศาลาเกวียนไทย
โดย นายสว่าง   จันทร์เป็ง   ตำบลบ้านเหล่า   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

การทำปราสาท
นางบุญเป็ง
  ฮุยเป็ง  ตำบลแม่ใจ   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

 

ชุดแหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยแขน พลอยนิล
กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านเหล่า (P.S.Silver)   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

                ข้อมูลรูปภาพบางส่วน จาก www.thaitambon.com/tambon
จัดทำโดย...นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์  ครู คศ.2 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ลิกดูใบงาน