บุคลากรของเรา

นายมนตรี รอดเสวก(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
 
นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์(รองหัวหน้าฯ)
นางวิไลวรรณ รอตเสวก
นางปราณี ปรีชารัตน์
นายเชาว์ คำปา
นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง
นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข
นางอรพิน ปันสุวรรณ
นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา
นางพรสาย ศรีตระกูล
นายกิตติ สุขศรีราษฏร์
นางสุพรรษา ใจบุญ
นางมยุรี ปนยะ
นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์
นางสาวนุสรา ปัญญานะ
นายกิติพงษ์ เพชรประดับ
นายณฐกร ขุ่ยคำ


โครงสร้างบุคลากร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิ๊กที่นี่

การบริหารงานบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิ๊กที่นี่

 

กลับหน้าหลัก