วิสัยทัศน์


ผลงานเด่น เน้นทักษะการทำงาน

สืบสานภูมิปัญญาไทยใช้เทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้

คู่คุณธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ห้องเรียน
2.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานอาชีพโดยฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5.จัดแหล่งเรียนรู้พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิติตนเองเพื่ออยู่ร่วมในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข

 

กลับหน้าหลัก