สารสนเทศกลุ่มสาระ
 

  วิสัยทัศน์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักในการอ่าน ตระหนัก
  และเห็นความสำคัญของภาษาไทย มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง
และส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม และรักในความเป็นไทย 


พันธกิจ
๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ให้กว้างขึ้น
๒.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริม
ให้ครูภาษาไทย และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยให้มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนนักเรียนและสาธารณชน
๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย
๖.ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการได้อย่างเหมาะสม


เป้าประสงค์ :
     ๑.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย และสืบสาน
ภูมิปัญญาไทย
     ๒.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
     ๓.  ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน
๕. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทักษะด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
๖. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างมีวิจารณญาณ
สามารถปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการได้อย่างเหมาะสม

คุณภาพของผู้เรียน
      เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
 จริยธรรมและค่านิยมดังนี้
     ๑.  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี
     ๒.  สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๓.  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ
     ๔.  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและ
          สร้างสรรค์งานอาชีพ
     ๕.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและ
          วรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
     ๖.  สามารถนำทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
          ถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล
     ๗.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย
     ๘.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
 
       
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36