โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ
 

โครงสร้างการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา และรหัสวิชา   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ประเภทวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยการเรียน

ระดับชั้น
ที่สอน

จำนวนชั่วโมง

1

ท21101

ภาษาไทยพื้นฐาน 1

1.5

ม. 1

60 ชั่วโมง

2

ท21102

ภาษาไทยพื้นฐาน 2

1.5

ม. 1

60 ชั่วโมง

3

ท22101

ภาษาไทยพื้นฐาน 3

1.5

ม. 2

60 ชั่วโมง

4

ท22102

ภาษาไทยพื้นฐาน 4

1.5

ม. 2

60 ชั่วโมง

5

ท23101

ภาษาไทยพื้นฐาน 5

1.5

ม. 3

60 ชั่วโมง

6

ท23102

ภาษาไทยพื้นฐาน 6

1.5

ม. 3

60 ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

 

ภาษาไทย

ม.1

ท20201

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 1

1.0

ท20202

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2

1.0

ท20203

ภาษาไทยในบทเพลง 1

0.5

ท20204

ภาษาไทยในบทเพลง 2

0.5

ม.2

ท20205

วรรณกรรมท้องถิ่น

1.0

ท20206

วรรณกรรมท้องถิ่น 2

1.0

ท20207

รักษ์ภาษาไทย 1

0.5

ท20208

รักษ์ภาษาไทย 2

0.5

ม.3

ท20209

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง 1

1.0

ท20210

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง 2

1.0

ท 20211

การพูดเชิงสร้างสรรค์ 1

0.5

ท 20212

การพูดเชิงสร้างสรรค์ 2

0.5

 

   

โครงสร้างการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา และรหัสวิชา   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภทวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยการเรียน

ระดับชั้น
ที่สอน

จำนวนชั่วโมง

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑

๑.๐

ม. ๔

๔๐ ชั่วโมง

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒

๑.๐

ม. ๔

๔๐ ชั่วโมง

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓

๑.๐

ม.๕

๔๐ ชั่วโมง

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔

๑.๐

ม. ๕

๔๐ ชั่วโมง

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕

๑.๐

ม. ๖

๔๐ ชั่วโมง

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖

๑.๐

ม. ๖

๔๐ ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาไทย

ม.๔

ท๓๐๒๐๑

ภาษาล้านนา ๑

๑.๐

ท๓๐๒๐๒

ภาษาล้านนา ๒

๑.๐

ท๓๐๒๐๓

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

๑.๐

ท๓๐๒๐๔

การเขียนรายงานทางวิชาการ

๑.๐

ท๓๐๒๐๕

การใช้ห้องสมุด ๑ ๑.๐

ท๓๐๒๐๖

การใช้ห้องสมุด ๒ ๑.๐

ม.๕

ท๓๐๒๐๗

การเขียน ๑

๑.๐

ท๓๐๒๐๘

การเขียน ๒

๑.๐

ท๓๐๒๐๙

ภาษากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑

๑.๐

ท๓๐๒๑๐

ภาษากับวัฒนธรรม ท้องถิ่น ๒

๑.๐

ท๓๐๒๑๑

ภูมิปัญญาทางภาษา ๑

๑.๐

ท๓๐๒๑๒

ภูมิปัญญาทางภาษา  ๒

๑.๐

ท๓๐๒๑๓

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ๑

๑.๐

ท๓๐๒๑๔

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ๒

๑.๐

ม.๖

ท๓๐๒๑๕

การแต่งคำประพันธ์ ๑

๑.๐

ท๓๐๒๑๖

การแต่งคำประพันธ์๒

๑.๐

ท๓๐๒๑๗

ภาษากับการพัฒนาความคิด ๑

๑.๐

ท๓๐๒๑๘

ภาษากับการพัฒนาความคิด ๒

๑.๐

ท๓๐๒๑๙

ประวัติวรรณคดี ๑

๑.๐

ท๓๐๒๒๐

ประวัติวรรณคดี ๒

๑.๐


 


 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36