สื่อการเรียนรู้
 
ม.ต้น
 
รูปลักษณ์ของคำไทย
ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
การสังเกตคำไทย
อิศรญาณภาษิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ปลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36