บุคลากรกลุ่มสาระ
 

นางฐิติญา     ฐานันตะ
ครูชำนาณการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจริยาภรณ์    พุทธษร
ครูชำนาณการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางวาสนา       ปัญสุวรรณ์
ครูชำนาณการพิเศษ

นางบานเย็น  พรหมเผ่า      
ครูชำนาณการ

 

นางพัชรียา     ทิศร
ครูชำนาณการ
พิเศษ

นางนวลนิตย์    พูลชุม
ครูชำนาณการ

นางกรรณิกา    พรหมเผ่า
ครู คศ.1

นายวสันต์        แก้วสา
ครู คศ.1

 

 
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36