บุคลากรกลุ่มสาระ
 

นางฐิติญา     ฐานันตะ
ครูชำนาณการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจริยาภรณ์    พุทธษร
ครูชำนาณการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางวาสนา       ปัญสุวรรณ์
ครูชำนาณการพิเศษ

นางบานเย็น  พรหมเผ่า      
ครูชำนาณการ

 

นางรัชฎา         ใจเย็น
ครูชำนาณการ

นางพัชรียา     ทิศร
ครูชำนาณการ
พิเศษ

นางนวลนิตย์    พูลชุม
ครูชำนาณการ

นางกรรณิกา    พรหมเผ่า
ครู คศ.1

นายวสันต์        แก้วสา
ครู คศ.1

 
         
 

.:: งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ::.
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36