เมนูหลัก
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชา โครงงาน 1
ครูผู้สอน
ครูเยาวเรศ สุรีรัตน์

       .:: รายวิชา โครงงาน 1 รหัสวิชา ง30290
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

สิ่งที่ควรเข้าใจ

          กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างพอเพียงมีความสุข

          โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร-สาระน่ารู้


ข่าวน่ารู้
เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ ไอที
   
   
   
   
ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราขวานขวายหามันเสมอ

.:: คุณครู เยาวเรศ สุรีรัตน์ ::.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36