ผู้บริหารโรงเรียน
 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-1971755
อีเมล์ : wichit_w@maechai.ac.th

 

 

 

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sunanta_a@maechai.ac.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nawaporn_k@maechai.ac.th
 ครู
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

อีเมล์ : prapaporn_w@maechai.ac.th ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

อีเมล์ : nirun_h@maechai.ac.th
ครู ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : somboon_k@maechai.ac.thครู ชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพฯ

อีเมล์ :
fongpian_ch@maechai.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


 
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อีเมล์ : sitti_a@maechai.ac.th

 ครู
ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : bunjob_p@maechai.ac.th

   ครู ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : krobkaew_t@maechai.ac.
th 
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tulaporn_s@maechai.ac.th

 ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : fongpian_ch@maechai.ac.thครู
ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : yingsinee_i@maechai.ac.th 
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : phanida_u@maechai.ac.th กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 


 
ครู  ชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : somboon_k@maechai.ac.th

  ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : nirun_h@maechai.ac.th

 

   พนักงานราชการ 
อีเมล์ : siwakorn_p@maechai.ac.th


  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  
 ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : wasana_p@maechai.ac.th 

 ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อีเมล์ : wasan_k@maechai.ac.th

 

 ครู  ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : banyen_p@maechai.ac.th

  ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kunniga_p@maechai.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ครู  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : wittaya_s@maechai.ac.thครู  ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
อีเมล์ : tasanee_p@maechai.ac.th

  ครู
ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : wilawan_s@maechai.ac.th ครู
ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : prapaporn_w@maechai.ac.th 
ครู  ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : wanda_w@maechai.ac.thครู  ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kannika_r@maechai.ac.th ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pennipa_s@maechai.ac.th
 ครู
ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : jirat_s@maechai.ac.th ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jongjit_s@maechai.ac.th ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : nonglak_t@maechai.ac.th


 ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pongpat_s@maechai.ac.th

 
 
 
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์


ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

อีเมล์ : yaowaret_s@maechai.ac.th


 
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
อีเมล์ : mayuree_p@maechai.ac.th


 
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : nussara_p@maechai.ac.thครูอัตราจ้าง 

อีเมล์ : nathakorn_k@maechai.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

  

ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : kunthida_s@maechai.ac.th

 


ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : jureeporn_u@maechai.ac.th

 ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : supin_p@maechai.ac.th ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jane_p@maechai.ac.thครู  ชำนาญการ
อีเมล์ : niyada_k@maechai.ac.th


 
ครู ชำนาญการ 

อีเมล์ : rachaya_s@maechai.ac.th


ครู คศ 1
อีเมล์ : bussabong_k@maechai.ac.th

 พนักงานราชการ

อีเมล์ : chaiporn_k@maechai.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

  

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อีเมล์ : nuchjaree_v@maechai.ac.th


ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : pieanpajong_b@maechai.ac.th

 ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nuanprang_k@maechai.ac.th ครู  คศ. 1

อีเมล์ : nipon_s@maechai.ac.th


รู อัตราจ้าง
อีเมล์ : nichakan_m@maechai.ac.thกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ครู ชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : mongkol_p@maechai.ac.th

 


ครู  อัตราจ้าง

อีเมล์ : tharawut_ch@maechai.ac.th

 

 
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : kittipong_s@maechai.ac.th


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

  
 
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อีเมล์ : orapin_p@maechai.ac.th
พนักงานราชการ

 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อีเมล์ : kitti_s@maechai.ac.th

 พนักงานราชการ 
อีเมล์ : supunsa_j@maechai.ac.th  
 
งานแนะแนวและห้องสมุด
 

 

ครู ชำนาญการ
งานบรรณารักษ์

อีเมล์ : kunniga_p@maechai.ac.th

 ครู  ชำนาญการ
งานแนะแนว

อีเมล์ : woraluck_d@maechai.ac.th

 

 

 

 

 

งานสนับสนุน


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารทั่วไป

อีเมล์ : supunsa_j@maechai.ac.th


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ

อีเมล์ : saipin_u@maechai.ac.th


พนักงานราชการ
 เจ้าหน้าที่  บริหารทั่วไป
อีเมล์ : kitti_s@maechai.ac.thอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมกิจการฯ

อีเมล์ : natthatida_k@maechai.ac.th

 

อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ

อีเมล์ : kritsadaphon_ng@maechai.ac.thอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อีเมล์ : supaporn_s@maechai.ac.th


อัตราจ้าง
ครูเด็กพิเศษเรียนร่วม

อีเมล์ : supansa_p@maechai.ac.th


อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่  ICT

อีเมล์ : tanakorn_k@maechai.ac.thลูกจ้างประจำ

 


 พนักงานขับรถหัวหน้ากลุ่มงาน ช่างไฟฟ้า อัตราจ้าง(คนสวน SP2)

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่พยาบาล


ลูกจ้างชั่วคราว
เวรยามรักษาการณ์กลางวัน


ลูกจ้างชั่วคราว
เวรยามรักษาการณ์กลางคืน