ผู้บริหารโรงเรียน
 

 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน


 

 

 

 


รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

   ครู ชำนาญการ
รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


ครู
ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษ


 
ครู ชำนาญการ


 ครู ชำนาญการ  ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ

 
พนักงานราชการครู  อัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  
ครู  ชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


 
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

  
 ครู  ชำนาญการพิเศษ   ครู  ชำนาญการพิเศษ


 
พนักงานราชการ 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 


 

ครู คศ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 ครู  ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  ครู  ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

ครู ชำนาญการพิเศษ  ครู
ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

 

 ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษ 
ครู  ชำนาญการพิเศษ ครู
ชำนาญการพิเศษครู ชำนาญการครู ชำนาญการครู ชำนาญการครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ

 ครู คศ 1

 

ครู คศ 1 ครู คศ 1


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

ครู  
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 
ครู
ชำนาญการ
รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู
ชำนาญการครู คศ 1ครู คศ 1ครู ชำนาญการ

 
ครู คศ 1
 ครู คศ 1

 พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  

ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

  
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

ครู ชำนาญการพิเศษ


 


 
ครู ชำนาญการ  

 

 ครู  คศ. 1 

 

 ครู อัตราจ้าง(SP2)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู  ชำนาญการ  
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 
 ครู ชำนาญการ


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  
ครู ชำนาญการ
 รอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 ครู ชำนาญการพิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ

 ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครู ชำนาญการพนักงานราชการพนักงานราชการ
 

 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
 


ครู คศ 1

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
 ครู ชำนาญการ


 
 ครู ชำนาญการครูอัตราจ้าง 

  

 

งานแนะแนวและห้องสมุด
 

 

ครู คศ 1
งานบรรณารักษ์

 ครู คศ 1
งานแนะแนว

 

 

 

 

 

งานสนับสนุน


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมฯ


พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารวิชาการ


พนักงานราชการ
 เจ้าหน้าที่  บริหารทั่วไป อัตราจ้าง (SP2)
เจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารวิชาการ

 
 อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงินอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


อัตราจ้าง
ครูเด็กพิการเรียนร่วม


อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่  ICTลูกจ้างประจำ

 


 พนักงานขับรถหัวหน้ากลุ่มงาน ช่างไฟฟ้า อัตราจ้าง(คนสวน SP2)

 

 ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราว  

ลูกจ้างชั่วคราว

 
 ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว


ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว