ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2559 ส่วนหน้า คลิกที่นี่ ส่วนเนื้อหา คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! โครงการประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน(ฉบับร่าง) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  คู่มือการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  ข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูลนักเรียนกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบหน้าปกข้อสอบ และหัวข้อสอบ ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบการบรรยาย การอบรมโรงเรียนคุณธรรม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบบันทึกรายงานการอบรม ประจำปี 2561  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้งบกลาง  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  บันทึกการขอใช้งบประมาณ ปี 2561 (ตัดงบ)  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! เอกสารวิชาการ วก.13 - 16  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รร.แม่่ใจวิทยาคม  2561  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์มเขียนโครงการและเอกสารประกอบ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! กรอกข้อมูลและส่งเอกสารการเขียนเสนอของบประมาณปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ราคากลางหมึกปริ้นท์เตอร์ และจำนวนพัสดุ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! คู่มือการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! คลิปวีดิโอ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA 2560 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบขออนุญาตไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! งานเอกสารต่างๆ ตามลิ้งค์เว็บนี้  คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์มเขียนโครงการ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2558 ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปี 2558 ของ คุณครู  คลิกที่นี่  
ดาวน์โหลด!!! ราคากลางวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบประเมิน สรุปงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแนว BEIDQM  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายงานการประเมินตนเอง (Sar 2557)โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! โครงร่างองค์กรแบบย่อโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลโครงร่างโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ด้าน 15 มาตรฐาน)   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2557 (ใช้สรุปโครงการ มี 2 ไฟล์)  คลิกที่นี่1     คลิกที่นี่2    
ดาวน์โหลด!!!  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แผนงานและโครงการ ประจำปีการศึกษา 2557     กลยุทธ์ที่1    กลยุทธ์ที่2     กลยุทธ์ที3  กลยุทธ์ที่4      กลยุทธ์ที่5 กลยุทธ์ที่6
ดาวน์โหลด!!!  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ร่าง) --- คลิกดาวน์โหลด ----
ดาวน์โหลด!!!  ตัวอย่าง แบบฟอร์มรวมสารสนเทศของแต่ละกลุ่มสาระฯ   V.2003   V.2007
ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์งานสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน และกลุ่มสาระฯ (ไฟล์ Zip) คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ปกและต้นฉบับการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตัวอย่างแผนการสอน และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/1-1/5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! ตารางเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/1-2/5 เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! หลักสูตรปรับพื้นฐาน ม 1 และ ม.4 (ตัวอย่างของกลุ่มสาระฯภาษาไทย)คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์มพัฒนาหลักสูตร 20-21 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่ (เป็นไฟล์ winrar)
ดาวน์โหลด!!! แบบสำรวจข้อมูลการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบสำรวจการสมัครสมาชิก TEPE Online ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! หนังสือราชการ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! คู่มือการปฏิบัติงานโปรแกรม SGS ระบบสารสนเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับครูประจำชั้น) คลิกดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด!!! แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง : ID Plan -->  หน้าปกแผนฯ  คลิกที่นี่  เนื้อหาของแผนฯ  คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลด!!! แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปพ.5 คุณลักษณะ   คลิกที่นี่ 
ดาวน์โหลด!!! ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! คู่มือการใช้งาน Google Apps For Education คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลางคืน
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 กลางวันและวันหยุด
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลางคืน
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กลางวันและวันหยุด
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2560 กลางคืน
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เเวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2560 กลางวันและวันหยุด
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิบัติการหน้าที่วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!!  คำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงเรียนคุณธรรม คลิกที่นี่


ดาวน์โหลด!!! จุลสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2559  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! จุลสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2559  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด!!! จุลสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  คลิกที่นี่