ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งและขนาดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา    รหัสไปรษณีย์  56130   ติดถนนพหลโยธิน  กิโลเมตรที่  763   มีเนื้อที่ 48  ไร่  1 งาน 61  ตารางวา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอำเภอแม่ใจได้สงวนที่ดินไว้ที่  หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีเนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน โดยหาทุนจากเงินบริจาค  42,000 บาท ได้รับ  ความอนุเคราะห์จากแขวง การทางพะเยานำรถมาปรับพื้นที่ 20 ไร่ และได้รับเงินสมทบอีก 20,000 บาท ครั้งแรกได้รับอนุมัติให้เปิดชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนมาสมัคร 65 คน รับได้ 45 คน โดยครั้งแรกอาศัยโรงเรียนบ้านศรีถ้อยเรียนชั่วคราวและทางอำเภอได้ขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาช่วยสอนจำนวน 2 คน คือ นายเกษม  โชติพันธ์ และนายสุนทร แสนทวีสุข ทางอำเภอได้ก่อสร้างอาคารฝึกงาน 1 หลัง ขนาด 10 x 22  เมตร และได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศรีถ้อยมาเรียนเมื่อวันที่  12 สิงหาคม 2515

ปี 2526
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นดีเด่น และอาจารย์ใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการระดับ 7 และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 2 หลัง
ปี 2527
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2527 และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลัง 
ปี 2529
- ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล.1 หลัง งบประมาณ 4,000,000 บาท
ปี 2530
- ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการได้รับการเลื่อนเป็นผู้อำนวยการระดับ 8
ปี 2532
- นางสาวกรรณิกา  แก้วมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2532 และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัดพะเยา
ปี 2533
- ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของจังหวัดพะเยา และนายอาคม ขัดฟั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกได้รับทุนในโครงการ พสวท. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2534
- นางสาวขวัญแก้ว  จำบุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ปี 2538
- โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของจังหวัดพะเยา
ปี 2543
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ปี 2544
- ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดระดับจังหวัด
ปี 2545
- ได้รับโล่รางวัลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตำรวจภูธรภาค 5  และนายภูริภัทร  ทิศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ปี 2546
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
ปี 2545-2546
- ได้รับรางวัลชนะเลิศชูเกียรติระดับจังหวัดในการประเมินโครงการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด และได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครู และศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2546 จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2547
- ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น   ในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่ประสบผลสำเร็จ  ประจำปีการศึกษา  2547  จากนายเกรียงศักดิ์  เชาว์ประยูร ผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอแม่ใจ
ปี 2548
- นายภูริภัทร  ทิศร รับโล่เกียรติคุณจาก พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติด้านคุณธรรม จริยธรรมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548
ปี 2549
- ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 และนายอำนาจ  ไชยเหล็ก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสุภาพ หงษ์ทอง ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ปี 2550
- ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล  ตอกเข็มจำนวน  1 หลัง  งบประมาณ 19,180,000 บาท  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  3 ห้องเรียน และสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 หลังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1    โรงเรียนบริหารจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1   และเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ปี 2551
- ลูกเสือกองเกียรติยศ (กองร้อยพิเศษ) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามประจำปี 2551 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  สร้างลานบุญเริงสุวรรณะ  ด้วยเงินบริจาค 450,000 บาท   จัดทำรางระบายน้ำรอบลานบุญเริงสุวรรณะ   พัฒนาห้องสืบค้นกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม  1 ห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง  ปูพื้นกระเบื้องอาคาร 5 และอาคาร 6  ครบทุกห้อง ขยายและปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา โดยติดตั้งทีบาร์ เปลี่ยนระบบไฟฟ้า ติดผ้าม่าน   ปรับปรุงห้องอำนวยการโดยจัดทำเค้าเตอร์และติดตั้งทีบาร์ ขยายและเทพื้นโรงรถนักเรียน   จัดทำระบบเครือข่ายอาคาร 8   ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคาร 8  ปรับปรุงระบบเสียงใต้ถุนอาคาร 8 จัดทำที่ปัสสาวะนักเรียนชาย จำนวน 24 ที่  จัดทำห้องน้ำครูอาคาร 1
ปี 2552
- ได้ปรับรื้อห้องคอมพิวเตอร์เดิมโดยการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้ จำนวน 1 ห้อง  46 เครื่อง  ปรับรื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง  (Tell Me More) โดยการเปลี่ยนและเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้ จำนวน 1 ห้อง 46 เครื่อง  ได้รับงบประมาณ จาก อบจ. จังหวัดพะเยา จัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ ( Genius Classroom ) ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 46 ชุด  แอร์ 2 เครื่องและระบบเครือข่าย กระดานอัจฉริยะ   ปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นล่างทั้งหมด โดยปูกระเบื้องเป็นหน้าต่างผนังเป็นกระจก ทาสีอาคารเรียน (อาคาร 1, 5,6 )  ปรับปรุงอาคารคหกรรม โดยการเปลี่ยนกันสาด ซ่อมแซมหลังคา และทาสี  ทั้งหลัง ปรับปรุงอุตสาหกรรม โดยการกั้นห้องและทาสี  ปรับปรุงสวนหน้าอาคาร 5 หัวอาคาร  8  ข้างอาคาร  6 ปรับปรุงที่นั่งม้าหินอ่อนให้มีความแข็งแรงทั้งหมดก่อวงล้อมรอบต้นเหลืองอินเดียรอบสนามปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคาร 1 โดยการจัดทำที่ดื่มน้ำนักเรียนเพิ่มหลัง อาคาร 1 ใกล้โรงอาหาร  และหัวอาคาร 1 จำนวน 3 จุด  ปรับปรุงห้องสมุด โดยเพื่อห้องสืบค้นมีคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับสืบค้น  24 ชุด ปรับระบบไฟฟ้า เพดาน  ทาสีทั้งภายในภายนอก ซ่อมแซมหลังคา จัดสวนและน้ำตก ปลูกหญ้ารอบบริเวณ  จัดทำห้องน้ำนักเรียนรวมชาย – หญิง ( หลังโรงอาหาร )  1 หลัง  ขยายโรงอาหาร   ขยายและปรังหอประชุม  เพื่อพื้นที่ด้านโดยการทำหลังคารูปโดม ปรับผนังเป็นประตูม้วน  อีก 4 ช่องปรับปรุงห้องสำนักงานผู้บริหาร   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานรองบริหาร    เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสืบค้นทุกกลุ่มสาระ จัดทำห้องเรียน ICT เพิ่มทุกกลุ่มสาระ ปรับปรุงน้ำตกข้างห้องศิลปะและข้างอาคารอุตสาหกรรม วันที่ 8,9 และ11 ธันวาคม 2552 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2552   นายอำนาจ ไชยเหล็ก ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 1 ได้แต่งตั้งให้นางสาววันรักษ์  ขันหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และวันที่ 1 เมษายน 2553  นายวิเชียร  ทาทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
ปี 2553
- ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน หลังที่ 1 โดยเปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนเพดานห้องเรียนที่ชำรุด  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต1 ลำปาง โดยการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  ได้จัดทำน้ำประปาบาดาลในโรงเรียนเพื่อผลิตน้ำดื่มแบบ RO  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามฟุตบอลและเพิ่มความสูงของรั้วโรงเรียนทั้ง 3 ทิศ นักเรียนชุมนุมเยาวชนจิตอาสาได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง ระดับประเทศ
ปี 2554 

- ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 300,000 บาท และได้รับงบประมาณจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปแบบ MC40 Type 2 โดยทางโรงเรียนได้จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมี คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน จำนวน 41 เครื่อง สำหรับครู จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์จัดเก็บแบบเคลื่อนที่ เครื่องพิมพ์ และโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด นอกจากนี้ได้ดำเนินจัดสร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษก จากเงินรายได้สถานศึกษาจำนวน 2,550,000 บาท

ปี 2555
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง  งบประมาณ  2,500,000 บาท  อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ งบประมาณ 60,000  บาท  โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46  นิ้ว  งบประมาณ 120,000 บาท  ได้รับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะสูงขึ้นเกินค่าเป้าหมายร้อยละ 4 ได้รับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม. 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สุขศึกษาฯ   การงานอาชีพฯ สูงขึ้นเกินค่าเป้าหมาย  ร้อยละ4  โรงเรียนต้นแบบนิเทศภายใน ระดับดีเยี่ยม   ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)   ชนะเลิศระดับเหรียญทอง“ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ” โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBEC  AWARDS) เหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศโครงการสร้างสำนึกพลเมือง  ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชกรณียกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับอำเภอ รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รางวัลโครงงานคุณธรรมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2553 - 2555 โดยชุมนุมเยาวชนจิตอาสา   สิ่งประดิษฐ์ประเภทวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม ระดับภาค
ปี 2556
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการงบโรงเรียนในฝัน งบประมาณ  200,000 บาท  ได้รับบริจาคจากสถานี โทรทัศน์กองทัพ บกช่อง 5 จัดสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง (นักเรียนชาย 5 ห้องนักเรียนหญิง 5 ห้อง) งบประมาณ 905,541.24 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ค่าปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว อาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม พื้นที่ 2,480 ตารางเมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท  ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย  งบประมาณจาก สพฐ. งบประมาณ จำนวน 835,500 บาท  ครุภัณฑ์การศึกษางบประมาณโรงเรียนในฝัน งบประมาณ   150,000 บาท    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  ระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน”   รางวัลโครงการจิตอาสาต้นแบบ ด้านอาสาพัฒนาชุมชนระดับดีเด่น  รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รางวัลชมเชย โรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค
ปี 2557
- นายอุทร  นัดดากุล  ได้ย้ายจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โล่ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง”  รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ ระดับประเทศ  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 PHAYAO TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2014 รุ่น Pre – Teenage  รางวัลเหรียญทองแดง “ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง อัตลักษณ์ด้านอาชีพของคนแม่ใจ (การทำโลงศพ) ”รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี”
รองชนะเลิศอันดับ 2 “การคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ต้นแบบดีเด่น” ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง   ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่ “ เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี”  โรงเรียน อย.น้อย ดีเด่น  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง   โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม “โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป “โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ปี 2558
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นดีเด่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ระดับภาคเหนือตอนบน  รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพะเยา
รางวัลชมเชย วีดิทัศน์เรื่องสั้น "โรงเรียนธนาคารสานฝันนักการเงินวัยเยาว์" ปีที่ 4  โรงเรียนสุขภาพ ระดับทอง  นางจงจิตร  สิทธิไพร ได้รับรางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาฟิสิกส์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและ ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทของใช้ภายในบ้าน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ในระดับประเทศ  ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การควบคุมปริมาณหอยเชอรี่ในนาข้าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี 2559
- ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  เครื่องออกกำลังกายเฮลตี้ทรีอินวันจาก สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย  รางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคเหนือ เหรียญเงิน  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รางวัลชนะเลิศการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ภาคเหนือ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รางวัลตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รร.นายร้อย จปร. จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับภาคเหนือ  จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   รางวัลเครื่องบินพลังงานยางเหรียญทอง ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2560

- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ  และ เหรียญเงิน ระดับประเทศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เครื่องหยดเมล็ดพันธุ์อัจฉริยะจากพลังงานสะอาด สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประเทศ ประเภทรางวัลคนช่างคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการ Move world together  กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางระดับภาคเหนือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลการเสนอผลงานด้วยวาจาระดับเหรียญทองในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา ในงาน STEM FESTIVAL ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 12  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ RBL ของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา รับทุนพัฒนาการเรียนการสอนต่อภายในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ของ สกว. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ โซนภาคเหนือ รุ่น ยู 13 ปี   ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ระดับประเทศ  ได้รับโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โล่ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม “โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” นักเรียนได้เป็นตัวแทนของ สพม.36 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 รายการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่

ชื่อ - สกุล

ช่วง ปี พ.ศ.

ที่

ชื่อ - สกุล

ช่วง ปี พ.ศ.

1

นายเกษม  โชติพันธ์

2515 – 2516

10

นายปิ่น  ผลสุข

2537 – 2539

2

นายพรเลิศ  สุมาลัย

2516 – 2519

11

นายแสวง  จันทร์ถนอม

2539 – 2543

3

นายสุมิตร ประสิทธิ์ศิลป์

2519 – 2520

12

นายกำธร  ศีติสาร

2543 – 2547

4

นายสมัย  ใจมูลมั่ง

2520 – 2523

13

นายสุภาพ  หงษ์ทอง

2547 – 2549

5

นายระพี  เทพพิมาน

2523 - 2533

14

นายอำนาจ  ไชยเหล็ก

2549 – 2552

6

นายธารา  จาตุประยูร

2523 – 2531

15

นายวิเชียร   ทาทอง

2553 – 2557

7

นายชัชวาล อำมาตย์มณี

2531 – 2535

16

นายอุทร  นัดดากุล

2557 – 2560

8

นายมันทา  พวงมะลิ

2535 – 2536

17

นายวิจิตร  วงศ์ชัย

2561 - ปัจจุบัน

9

นายรัศมี  บ้านกลาง

2536 – 2537

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประเภทโรงเรียน สหศึกษา
อักษรย่อ ม.ว.
วันสถาปนาโรงเรียน 12  สิงหาคม 2515
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลนิมิต
พุทธภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
สีประจำโรงเรียน

สีเทา – แดง

ธงประจำโรงเรียน  พื้นสีเทาแถบบนและสีแดงแถบล่าง
คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนให้เด่น  เล่นให้ดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเหลืองอินเดีย
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ดอกทานตะวัน
ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศ พัฒนาชุมชน
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
คิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์
“โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม”


พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนองค์กรบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
3. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน

เป้าประสงค์

1. บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข และยั่งยืน
2. มีหลักสูตรที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม
6. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมได้
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 7  สร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
สภาพชุมชน

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ บ้านสันติสุข  ตำบลศรีถ้อย   อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา     มีโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 6 ตำบล ได้แก่  ตำบลแม่ใจ  ตำบลศรีถ้อย  ตำบลบ้านเหล่า  ตำบลแม่สุข  ตำบลเจริญราษฎร์ และ ตำบลป่าแฝก โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 21 โรงเรียนได้แก่

ตำบลแม่ใจ 1. โรงเรียนบ้านแม่ใจ
  2. โรงเรียนบ้านป่าตึง
ตำบลศรีถ้อย 3.  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
  4.  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี
  5.  โรงเรียนวัดโพธาราม
  6.  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า
  7.  โรงเรียนเจริญใจ
ตำบลบ้านเหล่า 8.  โรงเรียนบ้านเหล่า
  9. โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
  10. โรงเรียนบ้านดงอินตา
  11. โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
ตำบลแม่สุก 12.  โรงเรียนบ้านแม่จว้า
  13.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
ตำบลเจริญราษฏร์ 14.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์
  15. โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
ตำบลป่าแฝก 16.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
  17.  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ
  18.  โรงเรียนบ้านหนองสระ
  19.  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้
แผนภาพโครงสร้างองค์กร
ตราสัญลักษณ์เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

ดาวน์โหลด !!! เพลงมาร์ชโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

--- คลิ๊กที่นี่ ---