สำหรับครู

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 1-2562: โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คลิกที่นี่

- แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 มีนาคม 2562) คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ ปีการศึกษา 2561 (31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61) คลิกที่นี่
- แบบสรุปกิจกรรมตามกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษา MWK ปี 2561 คลิกที่นี่
- แบบบันทึกสรุปผลการทำกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
-แบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน ปี 2558 คลิกที่นี่
-แบบกรอกข้อมูลกิจกรรมตามค่าเป้าหมายมาตรฐานฯในโรงเรียน คลิกที่นี่
- กรอกข้อมูลสรุปโครงการเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา คลิกที่นี่
- แบบบันทึกการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ MWK Project 2560 คลิกที่นี่
- บันทึกหลังสอนสเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิกที่นี่
- สะท้อนคิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ Active Learning คลิกที่นี่
- สะท้อนคิดเพื่อหาทางออกร่วมกัน Brainstorm 13Mar60 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา สำหรับครู ปี2559 คลิกที่นี่
- กิจกรรมทัศนศึกษา ของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
- ประเมินผลการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ประจำปีการศึกษา2560 คลิกที่นี่
- แบบประเมิน การเข้าค่ายดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
     
     
สำหรับนักเรียน
- แบบสอบถามการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ ปีการศึกษา 2562 (5-7 พ.ย. 62) คลิกที่นี่
- แบบสอบถามผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น คลิกที่นี่
- แบบสอบถามผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 มีนาคม 2562) คลิกที่นี่
- แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม "ค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561" ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ ปีการศึกษา 2561 (31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61) คลิกที่นี่
- แบบประเมินการสอนของครู ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามกิจกรรมปรับพื้นฐาน (ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560) คลิกที่นี่
- แบบสอบถามโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน ปี59 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามดอกบัวผัดเกมส์ สำหรับนักเรียน คลิกที่นี่
- กิจกรรมทัศนศึกษา ของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
- ประเมินผลการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ประจำปีการศึกษา2560 คลิกที่นี่
- แบบประเมิน การเข้าค่ายดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
     
     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบบสอบถามการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 1/2562 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดงานดอกบัวผัดเกมส์ ปีการศึกษา 2561 (31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61) คลิกที่นี่
- แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน "MWK Open House" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
- แบบสอบถามกิจกรรม Open house 27Jan2017 (เปิดบ้าน เทา-แดง) คลิกที่นี่
- แบบสอบถามการจัดงาน "ดอกบัวผัดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559" คลิกที่นี่
     
     
กลับสู่หน้าหลัก