-หน้าหลักเว็ปไซต์-


หัวหน้างานห้องสมุด


ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ลงทะเบียนเยี่ยมชมห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้
ผู้บริหารส่งเสริมการอ่าน
ครูส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนรักการอ่าน


จัดทำและพัฒนาโดย นายนวพล พรหมเผ่า
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา